Ngành nghề
Đầu tư sản xuất
Kiến Trúc - Xây Dựng
Điện - Điện tử
Sản xuất chế biến
Viễn Thông
Vàng bạc trang sức
Giao thông vận tải
Dệt may thời trang
D.lịch- K.sạn- N.hàng
Giáo dục- C.Nghệ TT
Bảo hiểm-Ngân hàng
Rượu Bia - Giải Khát
Vật liệu Xây dựng
Quảng cáo- In ấn
Luật
Ô tô - Xe máy
Ngành nghề khác
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động Hội
Tin Hội viên
Tin địa phương
Quản trị Doanh nghiệp
XD Thương hiệu
Góc nhìn doanh nhân
  TIN HOẠT ĐỘNG HỘI
H?i Doanh nghi?p Phú Yên t? ch?c k? ni?m Ngày Doanh nhân Vi?t Nam (13/10/2013)
Ngày 13/10/2013, nhân k? ni?m Ngày Doanh nhân Vi?t Nam (13/10), H?i Doanh nghi?p Phú Yên t? ch?c g?p m?t và tôn vinh các doanh nhân tiêu bi?u c?a t?nh
    
14/4/2013 Ra m?t CLB Doanh nhân Phú Yên t?i TP H? Chí Minh
Ngày 21/9/2012, doàn Caravan “Hành trình k?t n?i” trên 120 doanh nhân tr?c thu?c Hi?p h?i Doanh nghi?p TP H? Chí Minh d?n Phú Yên
Ngày doanh nhân 13-10-2012
  TIN HỘI VIÊN
Ngày 19/6/2013, T?p chí Trí th?c Phú Yên (Liên hi?p h?i Phú Yên ) t? ch?c h?i ngh? t?ng k?t 5 nam ho?t d?ng (1998-2013) .
Ngày 19/6/2013, T?p chí Trí th?c Phú Yên (Liên hi?p các h?i KH và KT t?nh Phú Yên ) t? ch?c h?i ngh? t?ng k?t 5 nam ho?t d?ng (1998-2013) và g?p m?t c?ng tác viên l?n th? 6 - nam 2013. Cty Delta, cty Bích h?p, Cty In du?c t?ng gi?y khen
    
Giá qu?ng cáo trên web h?i
PC Phú Yên t? ch?c g?p m?t thân m?t các co quan truy?n thông, báo chí nhân ngày Báo chí Cácch m?ng Vi?t Nam
H?i ngh? t?ng k?t công tác sáng ki?n và ?ng d?ng cntt nam 2012
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
30/4/2013 trao 150 su?t quà cho thi?u nhi mi?n núi huy?n Sông Hinh
Chi?u ngày 30/4/2013, T?nh Ðoàn Phú Yên ph?i h?p cùng Cty Cp Ð?u tu Mega, CLB Doanh nhân Phú Yên t?i TP.HCM và Ban liên l?c Sviên Phú Yên t?i TP.HCM t? ch?c ch trình “Ngày h?i tu?i tho” nam 2013 và trao quà cho các em thi?u nhi ? vùng sâu vùng xa c?a xã Ea Bá, huy?n Sông Hinh, t?nh Phú Yên.
    
Ngày 22/6/2012, ngành Thu? Phú Yên dã long tr?ng t? ch?c H?i ngh? tôn vinh doanh nghi?p
Du khách không có co h?i… xài ti?n
Thành l?p T? ki?m tra các h? nuôi tr?ng th?y s?n t?i khu v?c c?ng Vung Rô
  QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Tr?ng nhân tài s? th?ng
Nhà nghiên c?u ngu?i M? Alvin Toffer t?ng kh?ng d?nh: “Ti?n b?c tiêu mãi cung h?t, quy?n l?c r?i s? m?t, ch? có trí tu? con ngu?i khi s? d?ng không nh?ng không m?t mà còn l?n lên”. Doanh nghi?p (DN) n?u t?n d?ng và phát huy du?c trí tu? con ngu?i s? t?o nên s? khác bi?t, d? dàng b?t phá trong th?i k? kinh t? khó khan hi?n nay.
    
Công vi?c nhàm chán và áp l?c: Cách nào d? v?n nuôi sáng t?o?
4 cách d? l?a ch?n ngh? nghi?p th?t chính xác
M?o xây d?ng m?ng lu?i quan h? hi?u qu?
  XD THƯƠNG HIỆU
Xây d?ng thuong hi?u cho hàng hóa xu?t kh?u: Không th? ch?m tr?!
V?i t?ng kim ng?ch xu?t kh?u nam 2011 d?t trên 96 t? USD, trong dó có nhi?u m?t hàng d?t giá tr? và s?n lu?ng ? nhóm d?u trên th? gi?i, nhung thuong hi?u cho hàng hóa xu?t kh?u c?a Vi?t Nam v?n chua du?c các doanh nghi?p, nhà qu?n lý quan tâm, d?u tu và phát tri?n x?ng t?m.
    
B?o v? thuong hi?u trên m?ng xã h?i
Giá tr? vô hình c?a thuong hi?u
  GÓC NHÌN DOANH NHÂN
Hãy l?ng nghe 5 câu nói t? các DN thành d?t
Khách hàng luôn chú tr?ng d?n ch?t lu?ng. N?u b?n s?n xu?t máy tính, hãy làm ra nh?ng chi?c máy tính t?t nh?t và b?n s? luôn có th? tru?ng. N?u b?n thi?t k? ván tru?t tuy?t, hãy d?m b?o r?ng chúng có ch?t lu?ng cao nh?t và có th? ch?u d?ng du?c nh?ng pha nh?y tinh vi ph?c t?p nh?t c?a nh?ng ngu?i tr? ham th? thao.
    
12 Nguyên t?c thành công c?a Steve Jobs
L?i khuyên t? nhà hi?n tri?t Warren Buffett
CÔNG TY C? PH?N I.D.P
CÔNG TY TNHH KI?N TRÚC DELTA
CÔNG TY QU?NG CÁO TR? PHÚ YÊN
CÔNG TY ÐI?N L?C PHÚ YÊN
CÔNG TY TNHH DU L?CH SAO VI?T
NGÂN HÀNG ÐÔNG Á - CHI NHÁNH PHÚ YÊN
CÔNG TY B?O VI?T PHÚ YÊN
CÔNG TY C? PH?N CÔNG NGHI?P G? TRU?NG THÀNH
CÔNG TY TNHH BÍCH H?P
CTY TNHH THUONG M?I-D?CH V? MINH KHÁNH
TRU?NG THPT DUY TÂN
Nam du l?ch qu?c gia Duyên h?i Nam Trung B?
Cá Ng? d?i duong Phú Yên
Du l?ch Phú Yên
Google