Ngành nghề
Đầu tư sản xuất
Kiến Trúc - Xây Dựng
Điện - Điện tử
Sản xuất chế biến
Viễn Thông
Vàng bạc trang sức
Giao thông vận tải
Dệt may thời trang
D.lịch- K.sạn- N.hàng
Giáo dục- C.Nghệ TT
Bảo hiểm-Ngân hàng
Rượu Bia - Giải Khát
Vật liệu Xây dựng
Quảng cáo- In ấn
Luật
Ô tô - Xe máy
Ngành nghề khác
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động Hội
Tin Hội viên
Tin địa phương
Quản trị Doanh nghiệp
XD Thương hiệu
Góc nhìn doanh nhân
  Lĩnh Vực Thương Hiệu -> Kiến Trúc - Xây Dựng
CÔNG TY XÂY D?NG HI?P HÒA
Địa chỉ399, Nguy?n Hu?, Tp Tuy Hòa
Điện thoại
Fax057 3,827,529
Emailhiephoapy@yahoo.com
Websitehttp://xaydunghiephoa.com
Giám đốc
- Tên công ty : CÔNG TY CP XÂY D?NG HI?P HÒA

- Tên công ty (ti?ng anh) : HIEP HOA CONSTRUCTION COMPANY,

- Ð?a ch? : 397-399 Nguy?n Hu? – Phu?ng 7 – TP. Tuy Hòa – t?nh Phú Yên 
- S? Fax : 057-827529
- Email : hiephoapy@yahoo.com
- S? di?n tho?i :
+ Phòng T?ng Giám d?c : 057-820809
+ Phòng Phó T?ng Giám Ð?c : 057-827529
+ Phòng Phó giám d?c ph? trách k? thu?t : 057-893300
+ Phòng T? ch?c – Hành chính : 057-824383
+ Phòng K? toán tài v? : 057-819723
+ C?a hàng v?t tu t?ng h?p Hi?p Hòa : 057-823876
- Ban lãnh d?o công ty :


1- T?ng Giám d?c : Nguy?n Ð?ng
S? di?n tho?i di d?ng : 0913.445.606

2- Phó T?ng Giám Ð?c: Hu?nh Th? Hoà
S? di?n tho?i di d?ng : 0913643088

3- Giám Ð?c Ði?u Hành : Nguy?n Hu?nh Vinh Huy
S? di?n tho?i di d?ng : 0913445646

4- Phó giám d?c k? thu?t : Nguy?n Thành Thái
S? di?n tho?i di d?ng : 0905754976

5- Phó giám d?c ph? trách di?u d?ng nhân s?, máy móc thi?t b? thi công :
Nguy?n Van chính
S? di?n tho?i di d?ng : 0984913983

- So lu?c s? phát tri?n và thành l?p công ty :
Công ty xây d?ng Hi?p Hòa du?c thành l?p ngày 22/10/1993 theo quy?t d?nh s? 1546/QÐ-UB c?a UBND t?nh Phú Yên.
- Gi?y phép dang ký kinh doanh s? : 041012 c?p ngày : 23/10/1993, thay d?i l?n th? 7 ngày 22/5/2007
- Co quan c?p : Phòng dang ký kinh doanh - S? K? ho?ch và Ð?u tu t?nh Phú Yên
- V?n di?u l? : 40.181.000.000 d?ng
- Ngành ngh? kinh doanh :
Xây d?ng công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, thu? l?i, c?p thoát nu?c. Xây l?p di?n. Trang trí n?i th?t; l?p d?t di?n nu?c. Kinh doanh b?t d?ng s?n v?i quy?n s? h?u ho?c di thuê. L?p d?t trang thi?t b? cho các công trình xây d?ng. S?n xu?t giu?ng, t?, bàn, gh?. Mua bán v?t li?u xây d?ng, d? trang trí n?i th?t, thi?t b? di?u hoà nhi?t d?, thi?t b? van phòng, thi?t b? phòng cháy ch?a cháy. Kinh doanh d?ch v? khách s?n, nhà hàng. Kinh doanh du l?ch sinh thái. (B? sung) Kh?o sát, l?p d? án d?u tu, l?p d? toán các công trình xây d?ng. Tu v?n giám sát thi công các công trình xây d?ng; l?p h? so m?i th?u; phân tích, dánh giá h? so d? th?u. Thi?t k? các công trình dân d?ng-công nghi?p t? c?p 2 tr? xu?ng. Khai thác dá, cát xây d?ng. S?n xu?t t?m bê tông dúc s?n, ?ng, c?t bê tông, c?c bê tông c?t thép. S?n xu?t bê tông tuoi (2395)./.

- T?ng s? cán b? công nhân viên trong công ty :
Nam 2008 t?ng s? CBNV trong công ty là : hon 810 ngu?i.
* Trong dó :
- B? ph?n gián ti?p:64 ngu?i.
- B? ph?n tr?c ti?p:746 ngu?i.
- Trình d? chuyên môn :
+ Trên d?i h?c: 04 ngu?i (Ti?n si : 02 ngu?i; Th?c si : 02 ngu?i)
+ Ð?i h?c:20 ngu?i.
+ Cao d?ng: 15 ngu?i.
+ Trung c?p: 25 ngu?i.
+ Tay ngh? b?c 3/7: 300 ngu?i.
b?c 4/7 : 250 ngu?i.
b?c 5/7 : 196 ngu?i.

- Ð?a bàn ho?t d?ng c?a don v? : Khu v?c mi?n trung và mi?n nam.
- Van phòng d?i di?n chi nhánh t?i Tp. H? Chí Minh.
Ð?a ch? : 422 Cao Th?ng (nd), Phu?ng 12, Qu?n 10, Tp. H? Chí Minh
Ði?n tho?i : 08.8620983 Fax                         : 08.8620983

- Thành tích trong s?n xu?t kinh doanh :
+ Phuong châm s?n xu?t :
V?i m?c tiêu ch?t lu?ng, hi?u qu?, l?y ch? tín làm d?u, khách hàng là thu?ng d? làm kim ch? nam trong m?i ho?t d?ng s?n xu?t kinh doanh c?a don v?, nên s?n ph?m c?a công ty làm ra luôn d?m b?o yêu c?u ch?t lu?ng, k? m? thu?t, công nang và tu?i th? s? d?ng cao, nên dã tho? m?n, dáp ?ng d?y d? yêu c?u và lòng mong mu?n c?a khách hàng.

+ Ngu?n nhân l?c :
Trong các nam qua công ty dã d?y nhanh công tác xây d?ng và dào t?o du?c d?i ngu cán b? khoa h?c k? thu?t gi?i v? qu?n lý và chuyên môn cao, hàng nam Công ty dã g?i cán b?, công nhân h?c t?i các ngành dào t?o k? thu?t, k? toán, giám sát công trình và m?t l?c lu?ng công nhân k? thu?t hàng tram ngu?i có tay ngh? cao và nhi?u kinh nghi?m trong công tác xây d?ng co b?n, k? toán và các nghi?p v? van phòng, ngo?i ng?, vi tính, nh?m c?ng c? ki?n th?c, n?m b?t k?p th?i ki?n th?c xã h?i d? ph?c v? xu hu?ng phát tri?n công ty.

Công ty thành l?p du?c hon 20 t? d?i s?n xu?t có tính chuyên môn cao, nhu : Các d?i xây d?ng co b?n, d?i gia công c?a nhôm, d?i gia công c?a g?, d?i co khí, d?i thi công di?n nu?c, d?i v?n chuy?n xe co gi?i v.v… và các phòng ban có d? nang l?c qu?n lý công tác van phòng, công tác thi công các công trình nhóm C và B, d?i ngu cán b? k? thu?t, l?c lu?ng công nhân k? thu?t này dã t?ng tham gia thi công nhi?u công trình l?n du?c B? xây d?ng t?ng 14 Huy chuong vàng và b?ng khen công trình ch?t lu?ng cao.

T?ng s? lao d?ng trong các nam qua không ng?ng du?c ?n d?nh và tang tru?ng, tính d?n nay t?ng s? lao d?ng dã lên d?n 810 ngu?i, l?c lu?ng lao d?ng này có d? chuyên ngành v? k? thu?t, v? qu?n lý ch?t lu?ng s?n ph?m, van phòng, dáp ?ng t?t v? các m?t t? ch?c thi công và qu?n lý hành chính dáp ?ng du?c nhu c?u phát tri?n c?a xã h?i và th?c hi?n t?t các qui d?nh c?a Nhà nu?c.

+ V? máy móc, thi?t b? thi công :
Trong nh?ng nam qua dã c?i ti?n và d?u tu mua s?m thêm nhi?u máy móc, thi?t b? thi công hi?n d?i dã d?u tu hàng t? d?ng, hi?n nay dã có h?u nhu d?y d? các lo?i máy móc ph?c v? cho ngành xây d?ng co b?n, nhu : Máy gàu ngh?ch, xe ben, máy ?i, máy hàn, máy tr?n bê tông, giàn dáo thép, c?p pha công nghi?p, máy dào, máy c?u, máy v?n thang, máy c?t g?ch, dá, máy d?m d?t v.v… dã c?i ti?n du?c phuong th?c s?n xu?t t? ch? nh?ng công tác nhu tr?n bê tông, v?n chuy?n bê tông lên cao, dào san l?p d?t… tru?c dây thi công ch? y?u b?ng th? công, d?n nay thi công ch? y?u b?ng co gi?i nên dã ti?t ki?m du?c nhi?u s?c lao d?ng và d?y nhanh ti?n d? s?n xu?t, ti?t ki?m chi phí s?n xu?t và dã tang hi?u qu? s?n xu?t r?t cao, dã làm l?i cho công ty hàng t? d?ng, thi công d?m b?o ti?n d? k?p th?i gian hoàn thành công trình s?m và vu?t th?i gian bàn giao dua công trình vào s? d?ng, bên c?nh dó có m?t s? thi?t b?, d?ng c? ph?c v? công tác b?o h? lao d?ng dã d?m b?o thêm tính an toàn, v? sinh lao d?ng t?i noi làm vi?c.

+ Qu?n lý k? thu?t thi công và ch?t lu?ng s?n ph?m :
Ð? th?c hi?n m?t công trình, sau khi bàn giao d?m b?o t?t v? các m?t ch?t lu?ng, k?, m? thu?t, d?m b?o ti?n d? thi công và an toàn lao d?ng, khâu k? thu?t thi công là quan tr?ng nh?t. Nên tru?c khi tri?n khai thi công m?t công trình b?t k?, công ty d?u l?p bi?n pháp thi công c? th? cho t?ng công trình, trong dó c? th? hoá t?ng khâu công vi?c, giai do?n thi công, cung nhu th?i gian k? ho?ch hoàn thành công trình. Ðây là co s? d? công ty can c? cung ?ng v?t tu k?p th?i, cung nhu vi?c huy d?ng nhân l?c thi công d?m b?o vi?c s?n xu?t kinh doanh du?c nh?p nhàng.

Thành l?p m?t ban ch? huy công trình ch?u s? qu?n lý c?a Ban lãnh d?o công ty, du?c công ty phân công trách nhi?m tr?c ti?p ch? d?o vi?c thi công và qu?n lý k? thu?t thi công t?i công trình, thu?ng xuyên ki?m tra giám sát d? thi công theo dúng bi?n pháp thi công dã d? ra, thi công d?m b?o dúng qui trình qui ph?m k? thu?t v? XDCB theo qui d?nh c?a Nhà nu?c, thi công theo dúng d? án thi?t k?, d?m b?o ch?t lu?ng, k? m? thu?t và ti?n d? theo h?p d?ng dã ký k?t và tr?c ti?p t? ch?c, qu?n lý thi công theo tiêu chu?n c?a Vi?t Nam v? xây d?ng co b?n.

Công ty còn thành l?p Ban Ki?m tra Ch?t lu?ng S?n ph?m công trình (G?i t?t là KCS) thu?ng xuyên d?n các công trình d? ki?m tra, giám sát vi?c th?c hi?n thi công các công trình, t? ch?c nghi?m thu t?ng c?u ki?n, t?ng công tác thi công khi nào d?m b?o ch?t lu?ng m?i cho thi công ti?p, ngoài vi?c ki?m tra giám sát Ban ki?m tra ch?t lu?ng s?n ph?m công trình còn h? tr? cho các ban ch? huy công

Lượt xem: 9797
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
CÔNG TY C? PH?N I.D.P
CÔNG TY TNHH KI?N TRÚC DELTA
CÔNG TY QU?NG CÁO TR? PHÚ YÊN
CÔNG TY ÐI?N L?C PHÚ YÊN
CÔNG TY TNHH DU L?CH SAO VI?T
NGÂN HÀNG ÐÔNG Á - CHI NHÁNH PHÚ YÊN
CÔNG TY B?O VI?T PHÚ YÊN
CÔNG TY C? PH?N CÔNG NGHI?P G? TRU?NG THÀNH
CÔNG TY TNHH BÍCH H?P
CTY TNHH THUONG M?I-D?CH V? MINH KHÁNH
TRU?NG THPT DUY TÂN
Nam du l?ch qu?c gia Duyên h?i Nam Trung B?
Cá Ng? d?i duong Phú Yên
Du l?ch Phú Yên
Google