Ngành nghề
Đầu tư sản xuất
Kiến Trúc - Xây Dựng
Điện - Điện tử
Sản xuất chế biến
Viễn Thông
Vàng bạc trang sức
Giao thông vận tải
Dệt may thời trang
D.lịch- K.sạn- N.hàng
Giáo dục- C.Nghệ TT
Bảo hiểm-Ngân hàng
Rượu Bia - Giải Khát
Vật liệu Xây dựng
Quảng cáo- In ấn
Luật
Ô tô - Xe máy
Ngành nghề khác
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động Hội
Tin Hội viên
Tin địa phương
Quản trị Doanh nghiệp
XD Thương hiệu
Góc nhìn doanh nhân
  Lĩnh Vực Thương Hiệu -> Viễn Thông
ÐÀI TRUY?N HÌNH VI?T NAM-TRUY?N HÌNH CÁP SCTV -CHI NHÁNH PHÚ YÊN
Địa chỉ95 A Hùng Vuong - tp Tuy Hòa - Phú yên
Điện thoại0573 896434
Fax0573 896435
Emailcn.pyn@sctv.com.vn
Websitehttp://www.sctv.com.vn
PG Đ phụ trách chi nhánhNguy?n Ð?c Thi?n
GI?I THI?U CHUNG CÔNG TY
 Công ty Truy?n hình cáp Saigontourist (SCTV) thành l?p ngày 27/8/1992 là liên doanh gi?a Ðài Truy?n hình Vi?t Nam (VTV) và T?ng Công ty Du l?ch Sài Gòn (Saigontourist). Ð?n ngày 08/01/2010 du?c chuy?n d?i thành Công ty TNHH Truy?n hình cáp Saigontourist (SCTV Co., Ltd) theo Quy?t d?nh S? 55/QÐ-UBND c?a Ch? t?ch UBND Thành ph? H? Chí Minh.
 
SCTV là Doanh nghi?p Nhà nu?c d?u tiên t?i Vi?t Nam du?c Th? tu?ng Chính ph? cho phép nghiên c?u, ?ng d?ng, thi?t k?, d?u tu, thi công khai thác m?ng Truy?n hình cáp h?u tuy?n hai chi?u (HFC), bang thông r?ng, s? d?ng da d?ch v?..
 
G?n 20 nam xây d?ng và phát tri?n, SCTV t? hào là m?ng Truy?n hình cáp d?ng d?u Vi?t Nam v?i lu?ng ph? sóng r?ng kh?p toàn qu?c và cung là don v? d?u tiên dem d?n cho ngu?i dân c? nu?c nhu c?u hu?ng th? van hóa m?i m? và van minh: D?ch v? truy?n hình tr? ti?n v?i s? l?a ch?n cao c?p.
 
V?i g?n 2000 cán b? qu?n lý, th?c s?, k? su, c? nhân, k? thu?t viên nhi?u kinh nghi?m, du?c dào t?o chính quy, nang d?ng, nhi?t huy?t, SCTV luôn n? l?c h?t mình nh?m d?m nh?n s? m?nh kinh doanh: Cung c?p d?ch v? van hoá, gi?i trí ch?t lu?ng cao, mang tính nhân van, nhân b?n dáp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a m?i t?ng l?p nhân dân.
Ð?n nay, SCTV dã s?n xu?t và h?p tác d?u tu s?n xu?t du?c 18 chuyên kênh d?c s?c, da d?ng cùng v?i vi?c trao d?i b?n quy?n các kênh n?i ti?ng qu?c t?, dáp ?ng d?y d? nhu c?u thông tin, gi?i trí c?a dông d?o khán gi? m?i l?a tu?i, m?i ngành ngh?.
T? nam 2005, SCTV cung là công ty d?u tiên t?i Vi?t Nam nghiên c?u, ?ng d?ng và tri?n khai thành công d?ch v? truy c?p Internet bang thông r?ng qua m?ng truy?n hình cáp v?i thuong hi?u SCTVnet. Hi?n Công ty dang t?ng bu?c nghiên c?u d? th?c hi?n các d?ch v? giá tr? gia tang khác trên du?ng Internet và truy?n hình cáp d? dáp ?ng t?i da nhu c?u gi?i trí, h?c t?p, thông tin, trao d?i d? li?u c?a khách hàng.
Qua k?t qu? kh?o sát c?a TNS (Taylor Nelson Sofres), các kênh chuong trình c?a SCTV hi?n n?m trong top có rating cao nh?t nu?c.
Không ng?ng n? l?c d? gi? v?ng v? trí là Công ty Truy?n hình cáp hàng d?u Vi?t Nam và cung c?p nhi?u d?ch v? ti?n ích cho m?i ngu?i dân là m?c tiêu mà m?i thành viên trong gia dình SCTV d?u th?u hi?u. Là m?t công ty kinh doanh d?ch v?, m?i ho?t d?ng c?a SCTV du?c ví nhu “làm dâu tram h?”, nhung chúng tôi coi dó là b?n ph?n và s? hài lòng c?a khách hàng chính là s? khích l? tinh th?n l?n lao c?a SCTV n? l?c nhi?u hon, l?n m?nh hon m?i ngày.