Ngành nghề
Đầu tư sản xuất
Kiến Trúc - Xây Dựng
Điện - Điện tử
Sản xuất chế biến
Viễn Thông
Vàng bạc trang sức
Giao thông vận tải
Dệt may thời trang
D.lịch- K.sạn- N.hàng
Giáo dục- C.Nghệ TT
Bảo hiểm-Ngân hàng
Rượu Bia - Giải Khát
Vật liệu Xây dựng
Quảng cáo- In ấn
Luật
Ô tô - Xe máy
Ngành nghề khác
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động Hội
Tin Hội viên
Tin địa phương
Quản trị Doanh nghiệp
XD Thương hiệu
Góc nhìn doanh nhân
HI?U QU? MÔ HÌNH TR?NG D?U PH?NG XEN S?N

Huy?n Ð?ng Xuân có di?n tích tr?ng s?n khá l?n v?i trên 4.100 ha, nang su?t d?t 18,5 t?n/ha, trong khi dó nang su?t s?n toàn t?nh d?t 19 t?n/ha. Ð? s? d?ng h?p lý tài nguyên d?t canh tác s?n, tháng 11/2011, Phòng NN-PTNT huy?n Ð?ng Xuân ph?i h?p v?i Vi?n Khoa h?c k? thu?t nông nghi?p duyên h?i Nam Trung B? tri?n khai mô hình tr?ng s?n xen d?u ph?ng trên d?t d?i d? d?t hi?u qu? kinh t? cao.


Mô hình tr?ng d?u ph?ng xen s?n t?i xã Xuân Phu?c (Ð?ng Xuân)- ?nh: H.NAM

Mô hình 2,5ha t?i xã Xuân Phu?c (huy?n Ð?ng Xuân) v?i gi?ng d?u ph?ng LDH.01 và d?u L? (gi?ng d?u thu?n d?i ch?ng) tr?ng xen gi?ng s?n SM 2075-18, KM 98-5 và KM 94. Khi tr?ng d?u ph?ng xen s?n, c? hai lo?i cây này d?u sinh tru?ng, phát tri?n t?t, ít b? sâu b?nh, ít c? d?i hon. Ð?n nay, d?u ph?ng dã cho thu ho?ch v?i nang su?t d?t 17,2 t?/ha, cao hon 7 t?/ha so v?i d?u ph?ng tr?ng thu?n d?i ch?ng; nhu v?y d?u ph?ng LDH.01 thu lãi g?n 7 tri?u d?ng/ha, cao hon d?u d?a phuong. Ð?i v?i s?n, tuy chua thu ho?ch (th?i di?m thu ho?ch vào tháng 11 và 12) nhung th?c t? mô hình r?t kh? quan, d? ki?n nang su?t gi?ng s?n SM 2075-18, KM 98-5 d?t t? 28 d?n 33 t?n/ha, cao hon so v?i ngoài mô hình 6-8 t?n/ha. Nhu v?y mô hình tr?ng d?u ph?ng xen s?n thu nh?p 69,8 tri?u d?ng/ha so v?i phuong th?c tr?ng s?n thu?n là 28,7 tri?u d?ng/ha; lãi ròng tr?ng s?n xen d?u ph?ng trên 35 tri?u d?ng/ha.


Ông Võ S?, m?t nông dân ? xã Xuân Phu?c th?c hi?n mô hình cho bi?t: “Tr?ng d?u ph?ng xen s?n trên d?t gò d?i cho nang su?t, ch?t lu?ng cao, tang thu nh?p dáng k? cho nông dân. Nh? tr?ng xen d?u ph?ng mà cây s?n sinh tru?ng, phát tri?n t?t hon, gi?m xói mòn, r?a trôi, t?o d? ?m cho d?t. Ði?u dáng quan tâm là hàm lu?ng tinh b?t các lo?i s?n trên t? 25,2 d?n 26,5% thay th? du?c gi?ng KM 94 hi?n dang nhi?m b?nh ch?i r?ng”.

Ông Ð?ng Van Tr?ng, Tru?ng Phòng NN-PTNT huy?n Ð?ng Xuân cho bi?t, huy?n Ð?ng Xuân có d?a hình d?i d?c l?n, d? xói mòn. Bên c?nh dó khí h?u nóng gây ra tình tr?ng h?n d?t và h?n không khí trong su?t 10 tháng liên t?c; mua l?i xu?t hi?n nhi?u t? tháng 10 d?n tháng 11 là di?u ki?n khó khan cho quá trình sinh tru?ng phát tri?n cây tr?ng. V?i k? thu?t tr?ng d?u ph?ng xen s?n c?i thi?n du?c v?n d? xói mòn, r?a trôi d?t. Phát huy hi?u qu? c?a mô hình này, huy?n dã t? ch?c t?p hu?n cho 100 h? nông dân d? h? hi?u ý nghia vai trò c?a vi?c tr?ng d?u ph?ng xen s?n, k? thu?t thâm canh 2 lo?i cây tr?ng này. Ð?ng th?i, cung t? ch?c h?i th?o d?u b? nh?m dánh giá hi?u qu? c?a vi?c tr?ng d?u ph?ng xen s?n b?ng gi?ng m?i d? ngu?i nông dân ch?ng ki?n t?n m?t nh?ng thành qu? mà mô hình mang l?i.

Theo dánh giá c?a các chuyên gia nông nghi?p, tr?ng d?u ph?ng xen s?n cho s?n xu?t lâu dài. Ngoài ra, sau khi thu ho?ch d?u ph?ng, m?t ph?n thân và lá dùng d? che ph? g?c s?n nh?m duy trì d? ?m và tr? l?i ch?t h?u co cho d?t, m?t ph?n du?c s? d?ng d? ? và ch? bi?n thành th?c an v? béo bò. Còn theo ti?n si Nguy?n Thanh Phuong, Vi?n Khoa h?c k? thu?t nông nghi?p Duyên h?i Nam Trung B?, k?t qu? t? mô hình này m? ra tri?n v?ng tang hi?u qu? kinh t? cho các vùng d?t xám b?c màu trong t?nh, góp ph?n b?o v? tài nguyên d?t, giúp quá trình canh tác b?n v?ng hon.